പതിനെട്ടു വര്‍ഷം നീണ്ട തുലോം ഹ്രസ്വമായ രാഷ്ട്രീയജീവിതം. ഒരു പുരുഷായുസ്സുകൊണ്ടും സാധിക്കാത്ത കാര്യങ്ങള്‍ സഖാവ് ആ ചുരുങ്ങിയ കാലയളവില്‍ നിര്‍‌വഹിച്ചു. മണ്മറഞ്ഞു പോയവരും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുമായ കേരളരാഷ്‌ട്രീയത്തിലെ പ്രാമാണികരായ നേതാക്കന്മാരിലാരേക്കാളും, രാഷ്‌ട്രീയജീവിതം അതിന്റെ പൂര്‍ണ്ണതയില്‍ ജീവിച്ചുതീര്‍ത്ത ഒരാളേയുള്ളൂ, കൃഷ്ണപിള്ള.
- " സഖാവ് " , പി. കൃഷ്ണപിള്ളയുടെ ജീവചരിത്രം - റ്റി.വി.കൃഷ്ണന്‍.