ആത്മഹത്യ

xdfdfd
ചിത്രീകരണം: ഷമ്മി

സ്വീകരണമുറിയിൽ
ഫാൻ അഴിച്ചു മാറ്റിയ കൊളുത്തിൽ
അഴുക്ക് പോകാതെ
അലക്കിയ വിഴുപ്പ് പോലെ
ഞാൻ എന്നെ തൂക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്.