എന്തുകൊണ്ട് ഇടതുപക്ഷത്തിന് വോട്ട് ചെയ്യണം?

എന്തുകൊണ്ട് ഇടതുപക്ഷത്തിന് വോട്ട് ചെയ്യണം എന്നതിനേക്കുറിച്ച് എം. ബി. രാജേഷ് എം.പി. സംസാരിക്കുന്നു.

ചിത്രീകരണം: ഷാജി മുള്ളൂക്കാരൻ