അടിയന്തിര പരിചരണം (Emergency care) ലക്ഷ്യമാക്കി തിരുവനന്തപുരത്ത് ആരംഭിച്ച 108 ആംബുലന്‍സ് സര്‍വീസ് വന്‍ വിജയമായിരിക്കുകയാണല്ലോ. കേരളത്തിന്റെ ആരോഗ്യമേഖലയില്‍ അടിയന്തിരപരിചരണത്തിന് ഇത്രയും ശക്തമായ മറ്റൊരു നടപടി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാന്‍ ഇല്ല. മെയ് 2010 മുതല്‍ ഇങ്ങോട്ട് 15000-ല്‍പരം വിലപ്പെട്ട ജീവനുകള്‍ 108-സേവനത്തിന് പാത്രമായി. മലയിന്‍കീഴ് ആശുപത്രിയിലെ ഹെഡ് നഴ്സ് സ്വന്തം ജീവിതാനുഭവങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തില്‍ 108 സേവനത്തെ കുറിച്ച് എഴുതിയ കവിത