നവലിബെറല്‍ സംവിധാനങ്ങള്‍ പരാജയപ്പെട്ടിടത്ത് എന്തുകൊണ്ട് വലതുപക്ഷം സ്വീകാര്യമായി. സമകാലിക ദേശീയ-ലോകരാഷ്ട്രീയത്തെ പ്രൊഫ. പ്രഭാത് പട്നായിക്‍ വിലയിരുത്തുന്നു.

In the wake of rising prices, the Government is seeking desperately for measures to tackle inflation. One of the recommendations put forward by an Inter-ministerial Group (IMG) on inflation was to allow Foreign direct Investment (FDI) in multi-product retail and thereby, bring down the prices and also, cut-down the margin between farm gate and retail prices. This is the first instance of a formal recommendation by a government panel to allow FDI in the retail sector which is highly sensitive and tightly policed.