നിങ്ങള്‍ ചോദിക്കുന്നു,
എന്തുകൊണ്ടാണ് അവന്റെ കവിത
ഇലകളെയും കിനാവുകളെയും
ജന്മനാട്ടിലെ കൂറ്റന്‍ അഗ്നിപര്‍വതങ്ങളേയും കുറിച്ചു സംസാരിക്കാത്തത്?
വരൂ, ഈ തെരുവുകളിലെ രക്തം കാണൂ,
വരൂ, കാണൂ
ഈ തെരുവുകളിലെ രക്തം.
വരൂ, രക്തം കാണൂ!
ഈ തെരുവുകളിലെ രക്തം.

- ചില കാര്യങ്ങളുടെ വിശദീകരണം, പാബ്ലൊ നെരൂദ
വിവര്‍ത്തനം: സച്ചിദാനന്ദന്‍

September 11 has perhaps been remembered in history for the wrong reason. Yes, it was on that day, in 2011, that the Frankstein monster unleashed by capitalism two decades earlier in the mountains of Afghanistan came back home; and yes, it was a terrifying homecoming. Perhaps more importantly, it was on this day, in 1973, that a murderous regime climbed the stairs of power after toppling Chile's democratically elected civilian government. For millions of ordinary Chileans and for the supporters of democracy worldwide, that date is a constant reminder about the fragility of freedom.

Syria is a badly fractured entity haunted by a multiplicity of identities and cultures - which has been ruled for decades by a multi sectarian, minority-ruled dictatorship that was held together by an iron fist under the secular baathist ideology. It is strategically located in West Asia bordering Lebanon and the Mediterranean sea to the west, Turkey to the north, Iraq to the east, Jordan to the south and Israel to he southwest. Oil rich West Asia grabbed eyeballs of imperialist powers, who intend to control the region as well as the vast oil reserves.

Revolutionary artists are a particularly unlucky lot, in that they typically die twice. First, a biological death, usually penniless and persecuted. Then, second time around, a slow methodical political assassination - wherein they are celebrated as a “creative genius and dreamer out of touch with reality”, appropriated into a “national treasure” and, of course, their creative output commoditized by media corporations into special edition albums, books, posters, coffee mugs and foundations.

Millions of Greeks have been crushed under draconian measures imposed by an evil capitalism. Greece is on the verge of a social explosion. Athenians nurse immense pride about their great Mediterranean legacy. Their forefathers forayed all over the world and through their spectacular life, made cultural imprints everywhere. Ancient Athens is considered to be the cradle of European democracy. Modern Athens is threatening to become the grave of capitalism.

[ഇന്ന് സാര്‍വദേശീയ തൊഴിലാളി ദിനം. ബോധി കൂട്ടായ്മക്ക് ഇന്ന് രണ്ടു വയസ്സ് തികയുന്നു. ഈ അവസരത്തില്‍ 1913ല്‍ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിലേക്ക് ലോകം വഴുതി വീഴുന്നതിനു തൊട്ടു മുന്‍പ് പ്രശസ്ത വിപ്ലവകാരി റോസ ലക്സംബര്‍ഗ് മെയ്‌ ദിനത്തെ കുറിച്ച് എഴുതിയ ഒരു കുറിപ്പിന്റെ മലയാളം തര്‍ജ്ജമ ബോധി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയാണ്. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും പട്ടിണിയും സാമ്രാജ്യത്വ അധിനിവേശങ്ങളും കാര്‍ന്നു തിന്നുന്ന 2012 ല്‍ റോസ ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുന്‍പ് കുറിച്ച വരികള്‍ ഇന്നും അതീവ പ്രസക്തം എന്ന് ഞങ്ങള്‍ കരുതുന്നു - ബോധി എഡിറ്റോറിയല്‍ ടീം]

അന്റോണിയോ ഗ്രാംഷി എന്ന സാര്‍ദീനിയന്‍ വിപ്ലവകാരി മരിച്ചിട്ട് പത്തു കൊല്ലങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം, 1947-ലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ‘ജയിലില്‍ നിന്നുള്ള കത്തുകള്‍’ ഒരു സമാഹാരമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. ഭരണകൂടം/പൗരസമൂഹം, സാംസ്കാരിക അധീശത്വം, ജൈവബുദ്ധിജീവി/പാരമ്പര്യബുദ്ധിജീവി എന്നിങ്ങനെ, വിപ്ലവ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് മാര്‍ഗ്ഗദര്‍ശകമായ നൂതന പരികല്പനകള്‍ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന, ‘ജയില്‍ നോട്ടുപുസ്തകങ്ങള്‍’ (Prison Notebooks) എന്ന ബൃഹദ് പദ്ധതിയുടെ ഉല്‍പ്പത്തിയും വികസനവും മിഴിവോടെ വരച്ചിടുന്നവയാണ് ഈ കത്തുകള്‍.

An urban legend goes like this: A patient visits a psychiatrist to cure his depression. And the doctor asks the patient to watch a Charlie Chaplin film every day. To which the patient replies, “I am Charlie Chaplin”.

Poetry has always held within it the potential to bring about sweeping changes. It is perhaps for this potential that poets and poetry are feared by both the despot and the fanatic; for their worlds are built on absolute adherence to decadent dogmas and total servitude to blind beliefs. Poetry has the power to ridicule the dogma and question the belief. Luckily for them, most of the poets choose to work on a realm of pure fantasy. The sweat, toil and tears of the real world rarely find their way into the world of the poet. But then, there are other poets-the exceptions to the general rule.