1. രാഷ്ട്രീയപ്രവര്‍ത്തകന്‍, മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന്‍, വിമര്‍ശകന്‍, അഭിഭാഷകന്‍, എഴുത്തുകാരന്‍ - ഇങ്ങനെ അനവധി മേഖലകളില്‍ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച ആളാണല്ലോ താങ്കള്‍. ഇതില്‍ ഏതിനോടെങ്കിലും കൂടുതല്‍ മമത പുലര്‍ത്താറുണ്ടോ?

The year 1991 was quite an eventful one for India. Often hailed as the birth of India 2.0, it defined a new economic direction where in for the first time it was acknowledged that after all a few babus need not be so awfully powerful to decide every aspect of our petty lives; break away from the past indeed. During the same time another interesting development was unfolding in Calcutta. When Roland Joffé wanted to film the novel City of Joy by Dominique Lapierre, protests broke out.

The Great Schism

We are seeing a schism in journalism, the fourth estate is moving to a landscape where the future of news will be determined. For the time being, the fault lines are not clear enough to segregate the parties. The old school is led by the once-omnipotent Rupert Murdoch, and the rival gang is evolving in Guardian.co.uk. In a conventional war, The Guardian doesn’t hold any chance against Murdoch’s wall. Rupert Murdoch’s News Corp is omnipresent and plays a major role in formatting the public opinion across the globe.

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയില്‍ രാഷ്ട്രീയപാര്‍ട്ടികള്‍ക്കൊപ്പം പ്രാധാന്യമുള്ള ജനാധിപത്യത്തിന്റെ കാവല്‍ഭടന്മാരാണല്ലോ മാധ്യമങ്ങള്‍. വസ്തുതകളുടെ യഥാര്‍തഥമായ റിപ്പോര്‍ട്ടിംഗിനോടൊപ്പം രാഷ്ട്രീയപാര്‍ട്ടികളുടെ നിലപാടുകള്‍ പൊതുജനങ്ങളിലേത്തിക്കുക, സമൂഹത്തിലെ ദൈനംദിന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് നേതൃത്വത്തെ ബോധവാന്മാരാക്കുക തുടങ്ങിയവയും മാധ്യമധര്‍മ്മത്തില്‍ പെടുന്നു.

കൃത്രിമ വിവാദങ്ങള്‍ വഴി വാര്‍ത്ത നിര്‍മിച്ചു വായനക്കാരെയും പ്രേക്ഷകരെയും നിലനിര്‍ത്താനുള്ള തത്രപ്പാട് ഒരു ഭാഗത്ത്‌. ഇതിന്റെ കൂടെ സ്വതസിദ്ധമായ ഇടതുപക്ഷ വിരോധവും പിന്നെ ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞത കൂടി ആയാല്‍ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി? അതാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങളുടെ അവസ്ഥ. ജനിതക മാറ്റം വരുത്തിയ വിളകളെ കുറിച്ചുള്ള കൃത്രിമ വിവാദം ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രം.

Manorama Screenshot

When someone's bold enough to speak the truth and nothing but the truth - what should be done? Hunt down Julian Assange like Osama Bin-Laden, says Sarah Palin, the self-declared queen of the free world. Let's freeze his group's bank account, says the Swiss Banks, Mastercard and PayPal.com. We'll shut down their website, says Amazon.com. Give us a warrant and we'll do the rest says the British and Australian governments.