മായാനദി കാണാനാണ് തീയറ്ററിൽ എത്തിയത്. ക്യൂവിന്റെ നീളം കണ്ടു ടിക്കറ്റ് കിട്ടുമോ എന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് അമ്പരന്നു. പിന്നെയാണ് മനസിലായത്, എനിക്ക് ക്യൂ തെറ്റിയതാണ്. 'ടൈഗർ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്' എന്നറിഞ്ഞു വന്നവരാണ്. നാട്ടുകാരൊക്കെ ഒറ്റയടിക്ക് നന്നായിപ്പോയല്ലോ എന്ന സന്തോഷത്തിന് ആയുസ്സ് കഷ്ടി രണ്ടു മിനിറ്റ്.
മായാനദി അപ്പുറത്ത് മിനിസ്ക്രീനിലാണ്. അവിടെ ആകെ അഞ്ചുപേരെ നിൽപ്പുള്ളൂ.