ഇടതുപക്ഷ പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനത്തിന് സുപ്രധാനമായ സംഭാവനകള്‍ നല്‍കിയ രണ്ടു അതികായന്മാരെയാണ് ഈ ആഴ്ച നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത്. മാര്‍ക്സിസ്റ്റ്‌ ചരിത്രകാരനായ എറിക് ഹോബ്സ്ബോമും പരിസ്ഥിതി പ്രവര്‍ത്തകനും ജീവശാസ്ത്രജ്ഞനുമായ ബാരി കോമണറും 1.

നിങ്ങള്‍ ചോദിക്കുന്നു,
എന്തുകൊണ്ടാണ് അവന്റെ കവിത
ഇലകളെയും കിനാവുകളെയും
ജന്മനാട്ടിലെ കൂറ്റന്‍ അഗ്നിപര്‍വതങ്ങളേയും കുറിച്ചു സംസാരിക്കാത്തത്?
വരൂ, ഈ തെരുവുകളിലെ രക്തം കാണൂ,
വരൂ, കാണൂ
ഈ തെരുവുകളിലെ രക്തം.
വരൂ, രക്തം കാണൂ!
ഈ തെരുവുകളിലെ രക്തം.

- ചില കാര്യങ്ങളുടെ വിശദീകരണം, പാബ്ലൊ നെരൂദ
വിവര്‍ത്തനം: സച്ചിദാനന്ദന്‍

The overall performance of Indian contingent in the 2012 Summer Olympics held in London was unsatisfactory. Yet, the Indian masses seem to have let out a deep sigh of relief as the six medals won by the country perhaps meant some respect was salvaged. The history of the Olympics in India can be summarized as the rise and fall of hockey just as the history of sport in India can be summarized as the fall of hockey and the rise of cricket, with track and field performances at international events rarely getting a place in the sun.

Gore Vidal, the chronicler of America, was a footnote to history many times in twentieth century. Eugene Louis Vidal Jr. was born in West Point in the year of 1935 to Eugene Luther Vidal and Nina Gore . Eugene Luther Vidal was an aviation pioneer and a former All-American quarterback who represented US in Olympics. His mother whom he detested, was a major socialite in Washington DC. His paternal grandfather, Thomas Gore, served in the US senate as member from Oklahoma. Gore Vidal first rose to fame not as a writer but as a young aviator.

Revolutionary artists are a particularly unlucky lot, in that they typically die twice. First, a biological death, usually penniless and persecuted. Then, second time around, a slow methodical political assassination - wherein they are celebrated as a “creative genius and dreamer out of touch with reality”, appropriated into a “national treasure” and, of course, their creative output commoditized by media corporations into special edition albums, books, posters, coffee mugs and foundations.

Kalyani felt reluctant to leave her bed and go to the kitchen so early in the morning. Thoughts of the last working days flashed through her mind. It had been months since her group was able to work properly. But as a routine, they had to sign the register in the local administration. Thinking of the long working days ahead which gave her no choice but to cook, do household activities and also perform her duty of collecting society’s waste, she woke up and went to the kitchen.