ഭൂപടനിര്‍മാണത്തെപ്പറ്റി ഗ്രന്ഥകാരിയായ സി.എസ്. മീനാക്ഷി എഴുതിയ ഭൗമചാപം എന്ന പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് ഡോ. സിന്ധു ജോസ് എഴുതുന്നു.