ലോകപ്രശസ്ത ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ ആല്‍ബര്‍ട് ഐന്‍സ്റ്റീന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാസ്ത്രസംഭാവനകളെക്കുറിച്ചും, രാഷ്ട്രീയനിലപാടുകളെക്കുറിച്ചും ഡോ. വസന്തകുമാര്‍ സാംബശിവന്‍ എഴുതുന്നു.
ഗവേഷണമേഖലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന വനിതകളുടെ പ്രാധിനിധ്യക്കുറിവിനെക്കുറിച്ചും, പരിഹാരമാര്‍ഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഗവേഷകരായ നതാഷാ ജെറിയും റ്റീ ജേയും എഴുതുന്നു.