മാലിന്യം എന്ന വാക്ക് അധികമൊന്നും സംസാരിച്ചു കേള്‍ക്കാതിരുന്ന ഒരു കാലത്താണ് ഞാന്‍ മാലിന്യത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനിറങ്ങിത്തിരിച്ചത്. പഠനത്തിന് വേണ്ടി കേരളത്തിലെ മൂന്നു നഗരങ്ങളാണ് ഞാൻ സന്ദര്‍ശിച്ചത്: കോഴിക്കോട്, തൃശൂര്‍, പിന്നെ കൊച്ചിയും. ഈ വിഷയത്തില്‍ കേരളത്തില്‍ ഏറ്റവുമധികം ചര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന തിരുവനനന്തപുരം നഗരത്തെ എന്തു കൊണ്ട് ഒഴിവാക്കി എന്നാവും സ്വാഭാവിക ചോദ്യം. അവിടത്തെ ദുരിതപൂര്‍ണമായ ജീവിതങ്ങളെ മറന്നിട്ടല്ല. പക്ഷെ ഞാന്‍ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം എല്ലായിടത്തും ഏകദേശം ഒരേ പോലെ തന്നെ ബാധകമായിരുന്നു. എന്നാല്‍ തൃശൂര്‍ ഉള്ള കമ്പോസ്റ്റ് ടെക്നോളജി വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു.

Introduction: This is an account of what happened when four of us (all women), decided to go to Goa on a weekend. Our return journey made me realize how much I constantly second-guess myself for my own safety because I am a woman, and how much I have internalized this process.

“Why do you need feminism? Why that word?” “You have all your rights. Why do YOU need to be a feminist?” “Women like us don't need to call ourselves feminists.” “You pseudo-feminist. You don’t have to face half the trouble some other women have to, and you call yourself a feminist?”

I see they fall somewhere between 16 to 60. They also fall in the lowest of income groups. Some are immigrants. Some are refugees. Political or environmental. Some work. As baggers at supermarket stores. In housekeeping. As daily wagers. As house wives. Uneducated. Semi-educated. And, I volunteer a few hours a week to help them learn English. To read, write, speak. To get by. The literacy program coordinator walks me around.

"..Every December these stories woke me from the boring world I live in and told me in a severe voice the mistakes in my view of the world."

"Their blindness and arrogance are as solid as an iron mountain" said Martin Luther King. Let us open our eyes to the poignant plights of the victims of Endosulfan in Kasargode. Why do women reject their motherhood? Why is infertility seen as a blessing? Why are children born deformed? Why have honeybees become disoriented and even disappeared?

Nagasubramanian works for the Aga Khan Rural Support Programme (India), a non-denominational, non-government development organization working in Gujarat since 1984. AKRSP (India) works as a catalyst for the betterment of rural communities by providing direct support to local communities to enhance their livelihood and develop models for sustainable natural resource management and human resource development.