തിരുവിതാംകൂർ ദിവാൻ സർ സി. പി. രാമസ്വാമി അയ്യർക്ക് നേരെയുണ്ടായ വധശ്രമത്തിന്റെ പൈതൃകത്തിനു അവകാശവാദമുയരുമ്പോൾ അതിനു പിന്നിലുള്ള ചരിത്രവസ്തുതകളെ പരിശോധിക്കുകയാണ് ലേഖകൻ.

[Editorial Team Note: 75 years after his death, Antonio Gramsci (January 22, 1891 – April 27, 1937), the famous Italian Marxist Leninist, remains one of the beacons for left-progressive politics. This biographical sketch is the first in a series of articles that review and critically engage with Gramscian thought and lessons for contemporary praxis.]

Julius Fučík was a man who was murdered twice. He was murdered in flesh by the Nazis, desperate to silence the resistance of which he was a part. Four decades later, he was murdered in spirit by his own countrymen desperate to prove their loyalty to their new found faith- corporate capitalism. Yet, Fučík and his works refuse to wither away into history. His words still have the power to invigorate and inspire the human spirit; his words still haunt the enemies of freedom. The lucid clarity and the absolute conviction of his works are hallmarks of Fučík.