മായാനദി കാണാനാണ് തീയറ്ററിൽ എത്തിയത്. ക്യൂവിന്റെ നീളം കണ്ടു ടിക്കറ്റ് കിട്ടുമോ എന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് അമ്പരന്നു. പിന്നെയാണ് മനസിലായത്, എനിക്ക് ക്യൂ തെറ്റിയതാണ്. 'ടൈഗർ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്' എന്നറിഞ്ഞു വന്നവരാണ്. നാട്ടുകാരൊക്കെ ഒറ്റയടിക്ക് നന്നായിപ്പോയല്ലോ എന്ന സന്തോഷത്തിന് ആയുസ്സ് കഷ്ടി രണ്ടു മിനിറ്റ്.
മായാനദി അപ്പുറത്ത് മിനിസ്ക്രീനിലാണ്. അവിടെ ആകെ അഞ്ചുപേരെ നിൽപ്പുള്ളൂ.

The new directors are being applauded for introducing into Malayalam Cinema, a novel visual culture and social sensibility, that are starkly different from that of the previous decade. Parava (Dir. Soubin Shahir, 2017) is one such movie. One of the online reviewers has seen it as a “welcoming change” as it reduces the use of dialogue in filmmaking. The sheer beauty of the movements of animals and humans alike, create a sense of harmony that makes it a delightful watch. The idea has been communicated brilliantly to the audience.

There are some who claim that new generation movies are revolutionizing the Malayalam movie industry. After a bit of research on the latest releases that are claiming the "new generation movie" label, I decided to watch Lal Jose's ‘Diamond Necklace’ to find out for myself.

Sreekumar-Sreevisakh theater complex in Trivandrum is arguably the nerve center of Malayalam cinema. It is less known for Yehudi Menuhin performing his violin there, than for the rising and falling fortunes in Malayalam film industry. Once upon a time a haven for English movies, the twin theatres were Mohanlal’s bastion by the time yours truly was of movie going age. Since then the theatres have chronicled the rise of stars notably Dileep, and many production houses. A Sreekumar release in the festival season is a sure indicator of entry into the elite club of Malayalam cinema.