ഹിന്ദുത്വവാദികളുടെ കരങ്ങളാല്‍ നടത്തപ്പെട്ട മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ കൊലപാതകം അവര്‍ക്കു പറ്റിയ ഒരു അബദ്ധമായിരുന്നില്ല. സ്റ്റാന്‍ലി ജോണി എഴുതുന്നു.

This is a transcript of the speech delivered by Prof. Prabhat Patnaik on July 7, 2012 at a colloquium in memory of Chinta Ravindran organised in Kozhikode by the Chinta Ravindran Foundation. The topic for the colloquium was Relevance of Gandhism & Marxism to our times. Apart from Prof. Patnaik, who was one of the keynote speakers, Prof. Akeel Bilgrami participated as a second keynote speaker and he elaborated on Gandhism.