നവലിബെറല്‍ സംവിധാനങ്ങള്‍ പരാജയപ്പെട്ടിടത്ത് എന്തുകൊണ്ട് വലതുപക്ഷം സ്വീകാര്യമായി. സമകാലിക ദേശീയ-ലോകരാഷ്ട്രീയത്തെ പ്രൊഫ. പ്രഭാത് പട്നായിക്‍ വിലയിരുത്തുന്നു.

The United States is witnessing an undercurrent of rage and frustration and it is spilling out onto the streets in a sustained manner for a few months now. .After the interregnum following the suppression and dissipation of the nation-wide public expression and protest in the form of Occupy movements against all that Wall Street represents - venality, corruption, control over governance - many wondered if hopes for a people-led societal change had faded.