പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ട് അഞ്ച് വര്‍ഷമാകാത്തതും 25 കോടിയിലധികം വാര്‍ഷിക വരുമാനമില്ലാത്തതുമായ രജിസ്റ്റേഡ് സ്റ്റാര്‍ടപ്പ് കമ്പനികളെ സഹായിക്കുവാനും പ്രോല്‍സാഹിപ്പിക്കുവാനുമെന്ന പേരില്‍ ഒമ്പത് അടിസ്ഥാന തൊഴില്‍ നിയമങ്ങളില്‍ നിന്ന് അത്തരം സ്റ്റാര്‍ടപ്പ് കമ്പനികളെ ഒഴിവാക്കിയ, ലജ്ജാരഹിതവും തൊഴിലാളിവിരുദ്ധവുമായ, പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നടപടിയെ CITU (Centre of Indian Trade Unions) അപലപിക്കുന്നു.