ക്യൂബൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഏഴാം കോൺഗ്രസ്സിന്റെ സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ ഫിഡെൽ കാസ്ട്രോ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിന് ദീപക് മേഴ്സി ജോൺസൺ തയ്യാറാക്കിയ സ്വതന്ത്ര പരിഭാഷ.

പ്രതിസന്ധിഘട്ടത്തിൽ ഒരു ജനതയെ നയിക്കുന്നത് വളരെ പ്രയാസകരമായ കാര്യമാണ്. ജനങ്ങളെക്കൂടാതെ മാറ്റം വരുത്തുന്നത് അസാധ്യമാണ്. വിപ്ലവകാരികളായി ജനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്തയക്കുന്ന ആയിരത്തിനുമുകളിൽ വരുന്ന പ്രതിനിധികൾ, അവരിൽ നിയോഗിച്ച അധികാരം നിർവഹിക്കുന്നത്, അവർക്ക് ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമതിയാണ്. അതിലും ഉയർന്ന സവിശേഷതയാണ് തങ്ങളുടെ തന്നെ ബോധത്തിന്റെ അനന്തരഫലമായ വിപ്ലവകാരിയായിരിക്കുകയെന്നത്.