നാളിതുവരെയുള്ള മഹാരാഷ്ട്രയുടെ സമരചരിത്രം ചോരയുടെ ചരിത്രമാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുമുമ്പ്, 1920കളിലാണ് ബോംബെ ടെക്‌സ്റ്റൈൽ തൊഴിലാളികളുടെ സമരചരിത്രം തുടങ്ങുന്നത്. മില്ലുടമകൾ മുടക്കുമുതലിന് നൂറുശതമാനത്തിലധികം വാർഷികലാഭം കൊയ്തിട്ടും (മൂലധനത്തിനുമേൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ശരാശരി ലാഭം 99.69% ആയിരുന്നു!) കുട്ടികളടക്കം കുടുംബം മുഴുവൻ രാപ്പകൽ ജോലിചെയ്താലും തൊഴിലാളികൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോലും അന്നത്തെ കൂലിനിരക്കനുസരിച്ച് സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല.